بایگانی برچسب: s

دفترچه رنگ خاک مانسل Munsell Soil Chart

دفترچه رنگ خاک مانسل Munsell Soil Chart

رنگ خاک یکی از خصوصیات فیزیکی خاک است که می تواند

در برخی خواص خاک مؤثر واقع شود. مهمترین خاصیتی که

می توان اثر رنگ را بر آن ملاحظه نمود خاصیت جذب حرارت توسط خاک است.

از روی رنگ خاک می توان به میزان نسبی مواد آلی،

وضع زهکشی داخلی و تهویه خاک پی برد

و نحوه تشکیل افقهای مختلف را بهتر درک کرد. کانی های

عمده خاک در اصل دارای رنگ روشنی می باشند.

تغییرات شیمیایی برخی عناصر مخصوصاً آهن و

تشکیل مواد آلی در مراحل مختلف سبب رنگ های تیره و خاکستری و قرمز و … در خاک می گردند.
خاک های با زهکشی ضعیف حاوی مقدار بیشتری مواد آلی بوده و رنگ سطح آنها کاملاً تیره است . قسمت های زیرین خاک دارای رنگ خاکستری روشن می باشد. در خاک های با زهکشی متوسط رنگ خاکستری خاک یکنواخت نبوده بلکه لکه های زرد رنگ در آن مشاهده می گردد. در خاک های با زهکشی مناسب واکنش های اکسید کننده مناسب در آن به وقوع پیوسته سبب ایجاد رنگ های زرد و قرمز در ترکیبات آهن می گردد. هر چه درجه آبدار شدن ترکیبات آهن حاصل بیشتر باشد رنگ خاک زردتر هر چه این ترکیبات کم آب تر باشد رنگ خاک قرمز شفاف تر است.

0002NT-2962
رنگ خاک

به عبارتی رنگ یک خاک از رنگهای متفاوتی ساخته شده است بنابر این هنگامی از رنگ غالب صحبت میشود منظور ذره ای است که بیشترین سطح ویژه را دارد که بصورت زیر بیان میشود