بایگانی برچسب: s

ecمتر و tds قلمی دستگاه هدایت سنج ( Electric meter ) پرتابل

ecمتر و tds قلمی دستگاه هدایت سنج ( Electric meter ) پرتابل

ecمتر قلمی ، دستگاهی جهت سنجش هدایت الکتریکی (Electron conductivity) یا کنداکتیویته آب که نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است، می باشد.

می توان گفت بین هدایت الکتریکی و غلظت کل املاح TDSدر آب رابطه ای وجود دارد،

زیرا یون های موجود در آب باعث انتقال جریان برق می شوند.

محدوده اندازه گیری دستگاه ۰~۲۰۰۰ µS بادقت ۱میکروزیمنس می باشد.

واحد هدایت الکتریکی آب مو بر سانتی متر (mho/cm) ویا میکروزیمنس است.

در آب تقریباً خالص رابطه بین هدایت الکتریکی و غلطت کل املاح به صورت زیر است

tds-water-meter
ecمتر

 

جهت اندازه گیری هدايت الكتريكيElectrical Conductivity) EC) بکار میرود

که معرف قدرت يوني يك محلول براي انتقال جريان برق است. قابليت هدايت الكتريكي را با واحد ميكروزيمنس بر سانتي متر و يا ميكروموس بر سانتيمتر بيان مي كنند. کنداکتیویمتر مدل TES-1381 ، يک هدایت سنج پرتابل می باشد

که می تواند هر جائی که نياز به هدايت سنجی دقيق و سريع  باشد ، استفاده گردد.

مولتی متر شیمیایی مدل  دارای توانایی اندازه گیری

وثبت داده ها درمحدوده ی ۰~۲۰۰  Ms/cm  با دقتs/cm µ ۰٫۰۱ می باشد.

این دستگاه مجهز به يک صفحه نمايش LCD می باشد که تا ۴*۱/۲

رقم را در دامنه ي اندازه گيری  ۰~۲۰۰ Ms/cm نمایش می دهد. همان طوری که اندازه گيری وابسته به دما است، کنداکتیویمتر پرتابل مدل TES-1381 نيز شامل

يک ويژگی جبران اتوماتيک دما می باشد.هدایت سنج مدل  می تواند

کاليبره و با استفاده از محلول های استاندارد تنظيم گردد. میزان پایداری سل دستگاه بین می باشد . میزان پایداری سل استانداردK )  (سنسور  ۱ می باشد.دستگاه فوق العاده ساده جهت استفاده و به صورت استاندارد مجهز به يک کيف محافظ و الکترود اپوکسی جامد مربوطه، محلول های استاندارد، کابل و نرم افزار اتصال به رایانه، باطری ودفترچه راهنما می باشد.

کنداکتیوی متر  علیرغم اندازه گیری هدایت الکتریکی آب یک PHمتر , شوری سنج، TDSمتر ,دماسنج ،ORPمتر نیز می باشد